Přijímání dětí do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Božetice na školní rok 2024/2025

ředitelka Mateřské školy Božetice oznamuje rodičům,

že zápis dětí na školní rok 2024/2025

se uskuteční ve čtvrtek 2.května 2024 od 14:30 do 16:00 hod.

Popřípadě kdykoliv v termínu dle školského zákona,

tedy v období od 2.května 2023 do 16.května 2024.

Veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku MŠ: 382 581 436 nebo 774 287 188                              

Těšíme se na vás                                 Bc. Blanka Shorná a kolektiv zaměstnanců

 

K zápisu si zákonní zástupci přinesou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • vyplněnou přihlášku (přihlášku si mohou zákonní zástupci vyzvednout kdykoliv před samotným zápisem nebo ji vyplnit přímo v den zápisu)
 • očkovací průkaz

Informace pro rodiče ohledně zápisu do MŠ Božetice

Dokumenty k podání žádosti:

Všechny důležité dokumenty včetně informačního letáku atd. pro Vás připravíme do obálky. Vy si ji můžete vyzvednout po telefonické domluvě u personálu mateřské školy. A to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

V naší obálce najdete již připraveny tiskopisy, popřípadě si je můžete stáhnout na webu v sekci dokumenty.

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list dítěte
 • Přihlášku ke školnímu stravování
 • Informace o zpracování osobních údajů – vyplňte zadní část, dáváte tím souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci přijímacího řízení

dále dodejte:

 • Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník
 • Kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

​Podání žádosti:

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • preferujeme osobní předání v době zápisu!
 • do datové schránky školy (ID:) q4zkk3x
 • poštou na naši adresu: MŠ Božetice, Božetice 7, 399 01 Milevsko

 

Doložení řádného očkování podmiňuje přijetí dítěte: 

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato dokládáte potvrzením praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká pouze dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhly do 31.8.2024 pěti let.

 

Další potřebné informace (děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciální pedagogická centra) zajišťují potřebné služby. Pokud Vaše dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení pro poskytování podpůrných opatření.

V případě potřeby získání další informace, jak postupovat, kontaktujte ředitelství školy.

 

Individuální vzdělávání

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle Školského zákona pouze děti, které dosáhly do 31.8.2024 pěti let.

Zástupce může zvolit místo povinného vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelství školy společně s ostatními dokumenty určenými k zápisu nebo nejdéle 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Vlastní přijímací řízení:

Zároveň bude zasláno přidělené registrační číslo (nahrazuje jméno dítěte), pod kterým bude provedeno zveřejnění výsledků přijímacího řízení a bude taktéž uveden termín zveřejnění přijímacího řízení.

 

Průběh přijímacího řízení:

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí tedy 17. května 2024 bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Termín možnosti seznámení s podklady je uveden na žádosti. S ohledem na současnou situaci je nutné nejprve telefonické spojení s ředitelstvím školy.

Poté bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a na informační tabuli školy.

Termín zveřejnění Vám bude sdělen při potvrzení přijetí žádosti a ostatních dokumentů.

Rozhodnutí o přijetí vám bude předáno osobně v listinné podobě a bude založeno i ve spisech dítěte

 • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude buď osobně předáno nebo zasláno poštou na doručenku.
 •  Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Božetice na školní rok 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy v Božeticích, Božetice7, 399 01 Milevsko, okres Písek stanovila na základě § 34 odst. 1, 3, 4, 6 a 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Podle stanovených kritérií bude ředitelka školy postupovat, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst.

Kritérium Body
1. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku. 8
2.  Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku. 7
3. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku 6
4. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku 5
5. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku. 4
6. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku. 3
7. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku. 2
8. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku. 1
9. Sourozenec docházející do MŠ k datu podání žádosti ***

*** Na žádost zákonného zástupce o umístění dítěte sourozence docházejícího do mateřské školy k datu podání žádosti bude pohlíženo vždy jako na dítě ze spádové oblasti.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Vyhodnocení pořadí uchazečů bude probíhat následujícím způsobem:

 • Dle uvedené tabulky kritérií bude nejprve vyhodnoceno pořadí uchazečů ze spádové oblasti.
 • Dle uvedené tabulky kritérií bude následně vyhodnoceno pořadí uchazečů z nespádových oblastí.

V případě shodnosti bodů uchazeče posledního v pořadí a uchazeče následujícího rozhodne los.

O přijetí /nepřijetí/ budou zákonní zástupci vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení. Proti rozhodnutí se mohou do 15 dnů od doručení odvolat.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na informační tabuli ve vestibulu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno do vlastních rukou.

V Božeticích  02. 1. 2024                                                                                                        Bc. Blanka Shorná, ředitelka školy