Projekty

Projekty, do kterých se s dětmi zapojujeme:

Poděkování: MAS Střední Povltaví

Zakoupení dvou školních tabletů Lenovo pro přípravu předškoláků v naší MŠ  ,,Akce se uskutečnila díky podpoře z projektu MAP ORP Milevsko II, jehož realizátorem je MAS Střední Povltaví.“

Metoda dobrého startu (MDS)

Sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. MDS se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání dětí. Jedná se o metodu motoricko – akusticko – optickou, v níž na sebe všechny tři složky přirozeně navazují.

Metoda dobrého startu napomáhá všestrannému rozvoji dětí.  U dětí s dobrou vývojovou úrovní harmonizuje spojení psychiky s motorikou, u dětí s odchylkou psychomotorického vývoje pozitivně ovlivňuje nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda je určena  pro předškolní děti a pro děti s odloženou školní docházkou. U dětí rozvíjí řeč, vnímání, grafomotoriku, soustředění. Vše probíhá prostřednictvím hry, v níž jsou začleněna cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková.

Tím, že u dětí rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, rytmus, řeč a grafomotoriku, může napomoci předcházení možné dyslexii, dysgrafii a dysortografii u dětí.

MDS tvoří 25 lekcí, z nichž každá je postavena na lidové písni, která v různých podobách prolíná celou lekci.  Od rytmu, melodie a  slov písně se odvíjejí  pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

STRUKTURA LEKCE:

 • zahájení – motivace
 • posílení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností – verbálních i nonverbálních
 • specifické cvičení – posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace
 • pohybová cvičení
 • píseň – pohyb, cvičení pohybově akustická
 • píseň – pohyb – grafický záznam, cvičení pohybově akusticko optická
 • závěr – hodnocení, sebehodnocení, sebepoznávání

MRKVIČKA

Síť Mrkvička vznikla v roce 2007. Na celostátní úrovni ji administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (dále jen SSEV Pavučina), na úrovni krajů jednotlivá krajská střediska ekologické výchovy, tzv. krajští koordinátoři. Služeb sítě každoročně využívá cca 700 mateřských škol z celé ČR, které projevily zájem o problematiku environmentální výchovy.  Více informací na stránkách: http://www.pavucina-sev.cz/

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Do tohoto projektu se školka zapojila v roce 2016. Každodenním čtením dětských knih se podílíme na rozvíjení představivosti, soustředění, rozvoji slovní zásoby, psychickém rozvoji dítěte a dobré náladě. Jakou knihu právě dětem před odpočinkem čteme se dozvíte na odkazu – aktuality. Můžete si dané knize a přečtené kapitole s dětmi doma povídat. Více o tomto projektu naleznete na: www.celeceskoctedetem.cz

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY – Česká obec sokolská

 Celoroční projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

SVÁTKY A TRADICE 

  Tento projekt co nejvíce rozvíjí emocionální prožívání dětí a navozuje u   nich duševní pohodu. Děti se prostřednictvím jednotlivých témat seznamují s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji, které nás provází v průběhu celého roku. Přirozeně poznávají, jak lidé dříve žili, čím se bavili, co jedli. Děti prožívají intenzivně např. nejkrásnější svátky roku – Vánoce, kdy v nich je přirozeně pěstována radost z obdarovávání druhých a kdy vnímají, že Vánoce jsou svátky setkávání, posilování vzájemných vztahů, rodinných vazeb, pomoci a porozumění druhým.

NEJKRÁSNÉJŠÍ POHÁDKY

Děti po celý rok poznávají nekonečný svět pohádek, ve kterých dobro vítězí nad zlem a tyto morální hodnoty si odnáší i do každodenního života. Pohádkové knihy se pro děti stávají příjemným a nepostradatelným společníkem, jenž jim umožňuje ocitnout se prostřednictvím vlastní fantazie v pohádkovém světě a splnit si tak i své sny a přání. Vyprávění klasických pohádek je pro ně odpočinkem a relaxací.  Ke ztvárnění pohádek využívají nástěnné didaktické pomůcky týkající se pohádek, ale i pohádkové převleky, maňásky a loutky.  Děti si tak uvědomují, že svým chováním mohou navodit pozitivní atmosféru ve svém okolí. Poznávají, že mohou udělat i jiné lidi šťastnými tím, že jim zazpívají nebo zahrají pohádku.

LOGOPEDICKÉ HRÁTKY 

Logopedická prevence u nás probíhá soustavně a odráží se ve všech činnostech dne. paní učitelky jsou v této oblasti  cíleně vzdělávány, obě mají osvědčení pro realizaci   ,,Primární logopedická prevence“ u dětí.

POLYTECHNICKÉ HRÁTKY 

 Této oblasti se v naší školce snažíme dlouhodobě věnovat, neboť  ji považujeme za velmi důležitou. Dítě se učí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, nástroji a materiály. Při hře hledá různá řešení a využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost. Zvládá jemnou a hrubou motoriku, ovládá koordinaci ruky a oka. Zkouší, experimentuje a postupuje cestou pokusů a omylů. Slouží nám k tomu provizorní hrací ostrůvky na školní zahradě, které je potřeba rozšířit a doplnit bezpečným vybavením. Děti na zahradě vaří v opravdovém kuchyňském nádobí, používají bylinky a jedlé keře, staví různé stavby ze dřeva, cihel a hlíny, projektují si silnice a mosty. Našim velkým přáním je vybudovat v suterénu školky keramickou dílnu pro děti a veřejnost. Dílna s keramickou pecí je prostorem k mnoha tvořivým aktivitám. Děti zde vyrábějí různé dekorativní předměty, tříbí si vkus a cit pro krásu. Procvičují si jemnou motoriku rukou, vůli a vytrvalost při práci s novým materiálem. Naučí se základní techniky zpracování a formování keramické hmoty a různé způsoby zdobení výrobků. Své výrobky vyrábějí podle své fantazie nebo zpracovávají určené téma.  Děti tak navazují pozitivní sociální vazby. Výhodou práce v keramické dílně je možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za hmatatelným výrobkem stojí jejich práce. Učí se vážit si práce své i druhých. Tímto chceme docílit, aby děti získávaly vztah k věcem, aby si uvědomovaly, že každou věc musel někdo vyrobit, že i ona má určitou hodnotu.

Enviromentální výchova – EVVO 

   Naším přáním je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Utváření enviromentálního cítění v dětech by se mělo objevovat při každodenní práci s dětmi. Není smyslem dítěti jen říkat, co je špatné či dobré nebo vhodné či nevhodné. Je důležité jej naučit takovému chování v běžném životě, aby si uvědomovalo, že je součástí této planety a že svým nezodpovědným jednáním může přírodu a svět kolem něj ničit a poškozovat. Snažíme se, aby dítě výchovným působením na něj umělo vnímat a oceňovat zázraky přírody, uznávalo , že ne všechno se dá koupit za peníze, že je dobré citlivě vnímat potřeby i jiných než jen vlastní, nemyslelo jen na svůj prospěch a pohodlí a právě výchovou k odpovědnému jednání a chování si uvědomilo, že každý v této společnosti si nese svůj díl odpovědnosti. Přáním učitelek v naší mateřské školce tak je, aby se dítě naučilo utvářet si své vlastní postoje a názory na určité věci, aby byla vyváženost a soulad mezi vědomostmi a prožitky vedoucí k lásce ke všemu živému.

ZDRAVÁ PĚTKA

Je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma a přihlásit se může každá základní škola prostřednictvím registračního formuláře.

FOND SIDUS

  Nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. každoročně přispíváme finanční částkou na konto této organizace.

Čeho se ještě během

roku s dětmi účastníme?

 • společné výzdoby areálu školky dle důležitých svátků a tradic
 • návštěvy zahradnictví pana Pokorného
 • vystoupení dětí na slavnostním rozsvěcování stromečku
 • Vánoční veřejné vystoupení v kulturním domě pro místní seniory
 • požádání Vánočního jarmarku pro rodiče a širokou veřejnost
 • pravidelné návštěvy místní knihovny
 • návštěva areálu Zemědělského družstva
 • návštěva divadelního představení v Kulturním domě v Milevsku
 • veřejné vystoupení pro maminky a členky ČSŽ
 • návštěva Základní školy v Sepekově, kam většina předškoláků nastoupí do 1. třídy
 • účast na Sportovních hrách pořádaných Městem Milevsko
 • spolupráce s rodiči – projekt ,,Školní zahrada je naše království“
 • ukázka práce včelaře
 • školní výlet na nová místa, která ještě neznáme