O nás

Formy, metody a cíle naší práce jsou obsaženy v názvu naší školy „Sluníčko“, kde každé písmeno vyjadřuje jeden aspekt pojetí výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku v naší mateřské škole. 

S-L-U-N-Í-Č-K-O

S – SAMOSTATNOST

Být v životě samostatný je velice těžká věc. Pokud budeme děti učit samostatnosti již v útlém věku, tak pro ně další období života budou jednodušší. Chápeme, že každé dítě dokáže něco jiného. Každému jde něco velmi dobře a něco o trochu hůř. Je to tak správně, ale kdybychom někde viděli opravdové nesnáze, budeme hledat správnou cestu a optimální řešení. Vedeme děti k postupné samostatnosti při všech činnostech během dne.

 

L – LASKAVOST

Víme, že pěkné vzájemné vztahy jsou první a zásadní veličinou, která tvoří atmosféru v naší škole. Laskavost k sobě samému, ke všem dětem i k širokému okolí. Chceme se společně naučit, co to znamená. Můžeme pomáhat dětem, dospělým, ale i přírodě, která nás obklopuje. Komu se to zdaří, může být vzorem pro všechny.

U – UMĚNÍ

Mluvit o umění v předškolním věku není asi úplně na místě. Avšak naším cílem je vzbuzovat u dětí zájem o krásu umění. Vždyť dětské kresby, malby, stavby, hry, dramatizace, vyprávění, zpívání, tvoření z různých materiálů jsou jedinečným druhem uměním. Snažíme se v dětech podporovat fantazii, originalitu a vlastní pohled. Děti jsou seznamovány i s díly opravdových umělců. Prohlížejí ilustrace v knihách, obrazy, sochy a stavby ve svém okolí, poslouchají ukázky různých hudebních žánrů.

N – NÁRUČ BEZPEČÍ

Snažíme se, aby se děti ve školce cítily bezpečně, aby k nám měly důvěru a aby neměly strach svěřit se se svým problémem. Komunikujeme co nejvíce s rodiči, abychom včas rozeznali, co je ve školce jinak než doma. Víme, že nejprve musíme naplnit základní potřeby dětí, aby potom byly schopny nám naslouchat a rozvíjet se plně a harmonicky ve všech oblastech vývoje.

I – INTEGRACE

Naše škola je otevřena pro každého. I u dětí se mohou objevit různé odlišnosti. Může tu být někdo, kdo potřebuje opravdu pomoci. Zde rozhodně chceme hledat způsob, jak přizpůsobit naší školu programově i vybavením, aby co nejvíc pomáhala překonat jeho handicap či podpořila rozvoj mimořádného nadání. Rádi si připomínáme, že jakákoli odlišnost nám může přinést všem zúčastněným velké obohacení.

Č – ČESTNOST

V naší školce se snažíme dbát na čestné jednání. Měli bychom umět přiznat své špatné jednání. Dokázat si připustit své slabé stránky a snažit se je změnit. Děti vedeme k zodpovědnosti za své jednání a činy. Pro poučení dětí se snažíme využívat prožitkové učení a přirozený důsledek. Dítě by mělo vědět, k čemu jeho počínání vede a zda je to správné či ne.

K – KOMUNIKACE

Slouží k přenosu informací, tedy ke sdělování informací a dorozumívání se mezi sebou. Používáme verbální i neverbální komunikaci. Snažíme se věnovat každému dítěti kousek soustředěné pozornosti, úsměv a oční kontakt, slova podpory a ocenění. Učíme děti chovat se slušně, nemluvit o ostatních ošklivě, nevystupovat z pozice moci a respektovat druhého. Nenechat se strhnout emocemi a komunikovat v klidu a bez hněvu v hlase. Často si připomínáme, co je kamarádské chování. Nemusíme mít strach říci, když něco potřebujeme nebo když máme nějaký nápad. Zkoušíme si hry, při kterých se učíme vzájemně spolupracovat. Učíme se společně řešit i složitější úkoly, které nám pomohou k samostatnosti v našem dalším životě.

O – OBRATNOST

Pohyb je pro děti velice důležitý. Naší snahou je zařazovat jakýkoliv pohyb do všech činností během dne. Pobyt dětí na čerstvém vzduchu je naší prioritou Rozlehlá školní zahrada a procházky do okolí jsou nejlepším místem pro získání obratnosti a dobré fyzické kondice. Překonávání přírodních překážek a zdolávání okolní krajiny je pro děti vždy velikým zážitkem.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah tvoří pět integrovaných bloků, které směřují k naplnění filozofie mateřské školy a taktéž sledují cíle RVP PV. Jednotlivé integrované bloky jsou stručně charakterizovány úvodní básničkou s maskotem naší mateřské školy Sluníčkem. Dále obsahují přibližný časový rozsah, orientační nabídku činností, cíle a očekávané výstupy, jichž by měly dosáhnout děti na konci předškolního období. Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné. Je však dán dostatečný prostor pro vlastní tvořivost a možnost reagovat na aktuální podmínky té které dané třídy. Do integrovaných bloků vstupují dílčí projekty, které mají taktéž své cíle, očekávané výstupy a vzdělávací nabídku. Pedagogové je zařazují do jednotlivých integrovaných bloků na základě své volby a potřeb.