Denní režim

Režim dne v naší mateřské škole

6:30 – 8:30      

 •  hry a činnosti podle volby dětí
   (příchod dětí do mateřské školy)

8:30 – 9:30

 • pohybové aktivity
 • hygiena, svačina
 • spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební,  výtvarné, atd.)
 •  individuální, skupinová i frontální práce s dětmi

9:30 – 11:30          

 • pobyt venku (školní zahrada, vycházka)

11:30 – 12:15          

 • hygiena, oběd,
 • příprava na odpolední odpočinek
  12:00 – 12:15 vyzvedávání dětí)

12:15 – 14:00        

 • čtení pohádky před spaním
 • odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 – 14:30          

 • hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00            

 • spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních  aktivitách, individuální plánované činnosti
   (14:30 – 16:00 vyzvedávání dětí)
 • Režim dne může být upraven podle programu a aktuálních potřeb dětí

 

Příchod dětí, volné hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si na magnetickou tabuli se sluníčkem dá svoji fotografii a odchází si hrát. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje. Ukončení her a společný úklid hraček oznamuje smluvený signál – „Kočičí píseň“.

Ranní kruh

Po volných hrách se děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru herny. Cílem ranního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení (zážitků, pocitů, názorů, dojmů apod.) naslouchaly, aby se seznámily, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje rovnost, partnerství všech jeho členů, stmeluje. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii, poznávání sebe sama. Kruh je také místem pro nácvik básní, poslech pohádek apod.

Tělovýchovná chvilka

Skladbu cvičení volí učitelka, ale není výjimkou, že se na ní podílí i děti.

Zařazujeme :

 lokomoční činnosti – chůze, běh, lezení, skoky, zdravotní cviky – zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, pohybové hry, cvičení jógy

Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost, vyžití v rámci kolektivu, psychické uvolnění, doplnění integrovaných bloků.

Svačina

Kolem deváté hodiny mají děti připravenou svačinu.

Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou, co je připraveno na servírovacím stolku (prostírání, sklenka, tácek, jídlo). Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti, nalévat nápoj podle výběru. Dohled učitelky nebo provozní pracovnice zajišťuje pomoc mladším dětem a všude tam, kde je třeba.

Řízené činnosti

Tím, že si dítě může vybrat z nabízených činností, podporujeme:

 • zodpovědnost za vlastní volbu
 • aktivní účast v komunitním kruhu
 • tvořivost a myšlení
 • sociální dovednosti

Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se společných činností. Děti pracují v různě velkých skupinách i individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte.

Hodnotící kruh

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se naučily, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá po návratu před obědem Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku

Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrady, ale i blízké okolí školky dává příležitosti ke spontánním i řízeným pohybovým aktivitám, k tvořivým i námětovým hrám, ale především umožňuje úzký kontakt s přírodou, vedení dětí k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

Hygiena, oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem – děti se obsluhují zcela samy, mladším dětem pomáhá učitelka. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti nedokrmujeme, a to ani v případě, že se dítě „loudá“.

Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, relaxovat. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, někdy si děti chtějí „o něčem“ povídat, a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízené tiché činnosti (hlavolamy, logické hry, prohlížení knih, puzzle, navlékání korálků,  pexeso) s dodržováním pravidla – ,,hraj si tak, abys nerušil spící kamarády“.

Odpolední činnosti do odchodu dětí domů

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru (volná hra v herně, kreslení, stavebnice atd. Pokud mají zájem jsou zařazovány různé společné hry.