Operační program OPVVV

Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠ Božetice se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony mateřská škola Božetice REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005100 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dvouletý projekt se rozběhl 1. září 2017- ukončení 31.8.2018

Z tohoto projektu je financováno:

  • Chůva – nepedagogický pracovník určený pro děti mladší tří let
  • Vzdělávání pedagogů – v rámci projektu je rovněž financováno vzdělávání pedagogů. kteří se v zájmu zvýšení kvality předškolního vzdělávání zaměří ve svém profesním rozvoji na matematickou pregramotnost, čtenářskou pregramotnost, inkluzi, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) – vzájemné návštěvy pedagogů v jejich školách a  výměna zkušeností
  • Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem aktivity je poskytnout rodičům informace z různých oblastí. Dát jim prostor pro diskuzi (setkání s fyzioterapeutkou, s učitelkou 1. ročníku ZŠ atd.)