Operační program OPVVV

Operační program – Jan Ámos Komenský

Název programu:  OP JAK 1 – MŠ Božetice

Projekt: CZ.02.02.03/00/22_002/0004746   OP JAK I – MŠ Božetice

Číslo programu : 02

Číslo priority: 02.02

Název priority: Vzdělávání

Číslo cíle politiky: CP4

Název cíle politiky: Sociální Evropa

Číslo specifického cíle/opatření-

Formát ŘO:      02.02.02

Číslo projektu : CZ.02.02.03/00/22_002/0004746

Formát EK: Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání  klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností a prosazováním zavádění odborné přípravy a učňovské přípravy duálních systémů

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, spolupráci s rodiči a dětmi

Škola zvolila šablonu personální podpory školního asistenta.

Cílem je zajistit dostatečnou podporu u ohrožených dětí  školní neúspěšností.Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
Mateřská škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole je možné sledovat následující oblasti:
• nedůsledné rodičovské vedení;
• nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu dítěte;
• sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele školy. Minimálně tři děti ohrožené školním neúspěchem musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka tří dětí ohrožených školním neúspěchem platí vždy až do výše úvazku 1,0.
Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb.
V krajních případech, kdy škola prokazatelně nemůže zajistit činnost pozice kvalifikovanou osobou, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka, podrobná pravidla viz kapitola 5.1

Pokud jsou v MŠ přítomny dvouleté děti, může školní asistent vykonávat také činnosti chůvy. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Asistent významně pomáhá jak pedagogovi , tak v běžných činnostech samotným dětem. Podpora je cílena i rodinám dle jejich potřeb. Další výběr šablon byl zacílen na profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodinou a vzájemná sdílení s pedagogy jiných škol za účelem posílení pedagogických kompetencí a předání zkušeností.

Projekt se rozběhl 1. září 2023- ukončení 30.8.2024