Zápis dětí do Mateřské školy Božetice na školní rok 2019/20

Ředitelka Mateřské školy Božetice oznamuje rodičům, že zápis dětí na školní rok 2019/2020  proběhne v Mateřské škole Božetice

ve čtvrtek 16. května 2019 

v odpoledních hodinách     14.00 hod. –  16.00 hod.

Informace na telefonním čísle: 382 581 436

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Místo a termín pro podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Termín bude rodičovské veřejnosti zprostředkována formou  informačních letáků, místním rozhlasem a na webových stránkách naší školy.

K zápisu si zákonní zástupci přinesou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz,
  • vyplněnou přihlášku (přihlášku si mohou zákonní zástupci vyzvednout v mateřské škole kdykoliv před samotným zápisem)
  • potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.

Po ukončení zápisu proběhne správní řízení, ve kterém ředitelka školy podle stanovených kritérií (zveřejněných v den zápisu na informační desce), rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte.

Podle novely školského zákona č. 472/2011 Sb., se mění v § 183 odst. 2 způsob oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Ředitelka školy vyhotoví rozhodnutí o přijetí, nedoručuje je již zákonným zástupcům, ale oznamuje jej zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je vyvěšen na informační tabuli v MŠ a na webových stránkách MŠ.

Nezbytnou podmínkou přijetí dítěte stanovenou zákonem č. 258/2000 Sb., § 50, je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování dítěte. (Očkování není povinné pro děti s povinnou předškolní docházkou)

Dle ustanovení § 34 odst.1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Platný právní stav tedy umožňuje, aby k předškolnímu vzdělávání bylo přijato dítě mladší tří let, když pevně neupravuje spodní věkovou hranici, ke které mohou být děti do mateřské školy přijaty.

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým ( RVP PV ) a školním vzdělávacím programem ( ust. § 4, § 5 školského zákona ).

Pokud je v mateřské škole volné místo, je možné dítě přijmout i v průběhu školního roku.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Božetice

na školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy v Božeticích, Božetice7, 398 51 Sepekov, okres Písek stanovila na základě § 34 odst. 1, 3, 4, 6 a 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Podle stanovených kritérií bude ředitelka školy postupovat, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst.

Kritérium Body
1. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku. 8
2.  Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku. 7
3. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku 6
4. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku 5
5. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku. 4
6. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku. 3
7. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku. 2
8. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku. 1
9. Sourozenec docházející do MŠ k datu podání žádosti ***

*** Na žádost zákonného zástupce o umístění dítěte sourozence docházejícího do mateřské školy k datu podání žádosti bude pohlíženo vždy jako na dítě ze spádové oblasti.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Vyhodnocení pořadí uchazečů bude probíhat následujícím způsobem:

  • Dle uvedené tabulky kritérií bude nejprve vyhodnoceno pořadí uchazečů ze spádové oblasti.
  • Dle uvedené tabulky kritérií bude následně vyhodnoceno pořadí uchazečů z nespádových oblastí.

V případě shodnosti bodů uchazeče posledního v pořadí a uchazeče následujícího rozhodne los.

O přijetí /nepřijetí/ budou zákonní zástupci vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení. Proti rozhodnutí se mohou do 15 dnů od doručení odvolat.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na informační tabuli ve vestibulu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno do vlastních rukou.

V Božeticích  01. 2. 2019                                                   Bc. Blanka Shorná, ředitelka školy