Přijímání dětí do MŠ

 Zápis dětí do Mateřské školy Božetice

na školní rok 2021/22

Ředitelka Mateřské školy Božetice oznamuje rodičům, že zápis dětí na školní rok 2021/2022  proběhne ve středu 5.května 2021 od 14:00 hod. do 16:00 hod.(popřípadě kdykoliv v termínu od 2. května do 16. května 2021)

K zápisu si zákonní zástupci přinesou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • vyplněnou přihlášku (přihlášku si mohou zákonní zástupci vyzvednout kdykoliv před samotným zápisem nebo ji vyplnit přímo v den zápisu, popřípadě si ji stáhnout na stránkách školy)

Doplňující informace na telefonním čísle: 382 581 436, 774 287 188

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Božetice na školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy v Božeticích, Božetice7, 399 01 Milevsko, okres Písek stanovila na základě § 34 odst. 1, 3, 4, 6 a 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Podle stanovených kritérií bude ředitelka školy postupovat, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst.

Kritérium Body
1. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku. 8
2.  Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku. 7
3. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku 6
4. Děti ze spádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku 5
5. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku. 4
6. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku. 3
7. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku. 2
8. Děti z nespádového obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku. 1
9. Sourozenec docházející do MŠ k datu podání žádosti ***

*** Na žádost zákonného zástupce o umístění dítěte sourozence docházejícího do mateřské školy k datu podání žádosti bude pohlíženo vždy jako na dítě ze spádové oblasti.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Vyhodnocení pořadí uchazečů bude probíhat následujícím způsobem:

  • Dle uvedené tabulky kritérií bude nejprve vyhodnoceno pořadí uchazečů ze spádové oblasti.
  • Dle uvedené tabulky kritérií bude následně vyhodnoceno pořadí uchazečů z nespádových oblastí.

V případě shodnosti bodů uchazeče posledního v pořadí a uchazeče následujícího rozhodne los.

O přijetí /nepřijetí/ budou zákonní zástupci vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení. Proti rozhodnutí se mohou do 15 dnů od doručení odvolat.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na informační tabuli ve vestibulu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno do vlastních rukou.

V Božeticích  01. 2. 2021                                                                                                          Bc. Blanka Shorná, ředitelka školy