Zápis dětí do Mateřské školy Božetice na školní rok 2019/20

Ředitelka Mateřské školy Božetice oznamuje rodičům, že zápis dětí na školní rok 2018/2019  proběhne v Mateřské škole Božetice na začátku května 2019. Přesný termín bude upřesněn.

Informace na telefonním čísle: 382 581 436

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  • Místo a termín pro podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Termín bude rodičovské veřejnosti zprostředkována formou  informačních letáků, místním rozhlasem a na webových stránkách naší školy.
  •  K zápisu si zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný evidenční list s potvrzením dětského lékaře o zdravotním stavu a povinném očkování dítěte.
  •  Evidenční list i přihlášku dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v mateřské škole kdykoliv před samotným zápisem.
POTŘEBNÉ DOKLADY !
  • Vyplněná žádost (tiskopis MŠ Božetice)
  • EVIDENČNÍ LIST POTVRZENÝ LÉKAŘEM/ prosíme, uveďte všechny zdravotní, výchovné nebo jiné potíže svých dětí
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • Rodný list dítěte

Po ukončení zápisu proběhne správní řízení, ve kterém ředitelka školy podle stanovených kritérií (zveřejněných v den zápisu na informační desce), rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte.

Podle novely školského zákona č. 472/2011 Sb., se mění v § 183 odst. 2 způsob oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Ředitelka školy vyhotoví rozhodnutí o přijetí, nedoručuje je již zákonným zástupcům, ale oznamuje jej zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je vyvěšen na informační tabuli v MŠ a na webových stránkách MŠ.

Nezbytnou podmínkou přijetí dítěte stanovenou zákonem č. 258/2000 Sb., § 50, je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování dítěte. (Očkování není povinné pro děti s povinnou předškolní docházkou)

Dle ustanovení § 34 odst.1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Platný právní stav tedy umožňuje, aby k předškolnímu vzdělávání bylo přijato dítě mladší tří let, když pevně neupravuje spodní věkovou hranici, ke které mohou být děti do mateřské školy přijaty.

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým ( RVP PV ) a školním vzdělávacím programem ( ust. § 4, § 5 školského zákona ).

Součástí rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je tříměsíční zkušební lhůta z důvodu zjištění schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

Pokud je v mateřské škole volné místo, je možné dítě přijmout i v průběhu školního roku.